Oferta

Expert Usługi Geodezyjne Zakres usług

UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Nasza firma przeprowadzi Cię kompleksowo przez cały proces uzyskania pozwolenia na budowę. U nas kupisz gotowy projekt budowlany, dokonasz jego adaptacji oraz przy minimalnym zaangażowaniu uzyskasz pozwolenie na budowę. Załatwiamy wszelkie formalności związane z projektem przyłączy, badaniami geologicznymi i innymi czynnościami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.

MAPY SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWE DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych jest niezbędne w procesie projektowania. To właśnie na podstawie takiej mapy projektant wykonuje jeden z ważniejszych rysunków – plan zagospodarowania nieruchomości lub projekt sieci uzbrojenia terenu (energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej) .

Sporządzenie projektu zagospodarowania jest niezbędne nawet w przypadku zakupu projektu „gotowego”. Sporządzamy mapy w formie numerycznej i możemy udostęstępnić mapy do celów projektowych w formacie właściwym dla programów CAD w cenie typowej usługi.

TYCZENIA, PRACE REALIZACYJNE

Wytyczenie obiektu budowlanego przez geodetę jest wymagane prawem, co potwierdza się odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Wykonujemy różnego rodzaju prace realizacyjne: tyczenia budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, zjazdów, chodników, itp.

POMIARY INWENTARYZACYJNE I POWYKONAWCZE

Inwentaryzujemy i sporządzamy geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu. Jest ona, jako jeden z wielu dokumentów niezbędna, do dokonania odbioru inwestycji budowlanych. Dokonujemy aktualizacji danych w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, wynikającej z zakończenia procesu inwestycyjnego.

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Na zlecenie naszych klientów wykonujemy podziały nieruchomości. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela. Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek osoby mającej w tym interes lub z urzędu. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego możliwe jest wydzielenie działki rolnej o powierzchni przekraczającej 0,3000 ha. Natomiast kiedy na daną nieruchomość jest obowiązujący PZP właściciel musi złożyć wniosek o wydanie wypisu z tegoż planu we właściwym miejscowo urzędzie gminy (miasta). Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego sporządzamy wstępny projekt podziału. Jeżeli projekt ten zostanie zaopiniowany pozytywnie, można przystąpić do podziału działki.

ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Wykonujemy rozgraniczenia, polegające na ustaleniu spornych granic nieruchomości. W toku tego postępowania geodeta odtwarza na gruncie przebieg granic na podstawie śladów, znaków granicznych oraz dokumentów z katastru nieruchomości. W przypadku braku tych danych geodeta przyjmuje od stron oświadczenia na temat przebiegu granicy.

Jeżeli nie ma sporu co do przebiegu granicy, postępowanie kończy się decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granicy. Strony mogą również zawrzeć przed geodetą ugodę regulującą przebieg granicy. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia może żądać przekazania sprawy sądowi w terminie czternastu dni ad dnia otrzymania decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości.

SPRZEDAŻ PROJEKTÓW TYPOWYCH

Współpracujemy z czołowymi na rynku biurami projektowymi sprzedającymi projekty typowe. Nasze biuro na życzenie dokonuje w imieniu klienta zakupu projektu oferując również porady przy jego wyborze, mając na uwadze kształt i położenie działki oraz jej otoczenie. Wykonujemy przystosowanie wybranego projektu do warunków miejscowych oraz przygotowujemy kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.